دانلود مقالات

۲۰۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر ماده افزودنی برروی تابع پاسخ پیشرانه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر ماده افزودنی برروی تابع پاسخ پیشرانه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر ماده افزودنی برروی تابع پاسخ پیشرانه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر ماده افزودنی برروی تابع پاسخ پیشرانه :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: 12

چکیده:

یکی از مشکلات مهم درموتور راکت های جامد ناپایداری احتراق می باشد که روشهای گوناگونی برای رفع ناپایداری احتراق در موتور راکت ها ارائه گشته است که یکی از این روشها رفع ناپایداری از طریق مواد افزودنی است که درسال 1960 برای اولین بار موردتوجه قرار گرفته است مکانیزم عملکردی مواد افزودنی ذرات میراکننده وتاثیرگذاری برروی تابع پاسخ پیشرانه است که دراین مقاله به کمک مدل culick و نرم افزار MATLAB7.1 تاثیر مواد افزودنی را بر تابع پاسخ بررسی می کنیم و در نهایت دسته بندی جدیدی از مواد افزودنی را پیشنهاد می کنیم.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله زمین لرزه های القایی مرتبط با برخی از سد های مهم ایران دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زمین لرزه های القایی مرتبط با برخی از سد های مهم ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله زمین لرزه های القایی مرتبط با برخی از سد های مهم ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله زمین لرزه های القایی مرتبط با برخی از سد های مهم ایران :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: 11

چکیده:

در این مقاله با انتخاب 5 سد بزرگ کشور مربوط به مناطق تکتونیکی مختلف،خضوصیات زمین لرزه های القایی مربوط به پر و خالی شدن سدها بررسی شده است .
برای این منظور زمین لرزه های واقع در شعاع 30 کیلومتری از محور سدها استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . بررسی ها نشان می دهد که پراکندگی زمین لرزه های القایی در سمت مخزن بیشتر می باشد . همچنین فراوانی زمین لرزه ها تابعی از مشخصات سد و محیط تکتونیکی است و همان روند زلزله های تکتونیکی را نشان می دهد . در مورد سد بزرگ کارون 3 فراوانی زمین لرزه های کوچک بعد از احداث سد افزایش یافته و فراوانی زلزله های بزرگتر کاهش یافته است . اما در مورد دو سد لتیان و لار کاهش در فراوانی زلزله ها مشاهده می شود


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Assessment of the Management Commitment towards Safety in the Metal Products Industry in Guilan Province, Iran دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Assessment of the Management Commitment towards Safety in the Metal Products Industry in Guilan Province, Iran کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Assessment of the Management Commitment towards Safety in the Metal Products Industry in Guilan Province, Iran،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Assessment of the Management Commitment towards Safety in the Metal Products Industry in Guilan Province, Iran :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست

تعداد صفحات: 10

چکیده:

The concept of management commitment to safety, especially involving human factors is mainly dependent on the upper-level management of organizations. Management commitment to safety refers to the extent that upper-level management identifies safety as a core value or guiding principles of the organization. Occupational accidents and incidents are symptoms of a lack of management commitment to safety, as most of the accidents could be prevented. The main objectives of this study were to evaluate the management commitment to safety and to examine the differences between managers and non-managers perspectives on management commitment to safety in the metal products industry in Guilan Province, Iran. A total of 714 respondents from 14 companies participated in the survey. The results showed that the management commitment to safety was not strong in the metal products industry in Guilan Province. An Independent Sample’s t-Test was applied to understand managers and non-managers perspectives on management commitment to safety. The results revealed that there was a significant difference between the mean management commitment score for managers and nonmanagers. In other words, managers have a higher mean score on management commitment to safety (18.37) than non-managers (17.28) in the metal products industry in Guilan Province, Iran.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه سلامت روان دانشجویان در سه گروه مانوس، متوسط و نامانوس با قرآن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه سلامت روان دانشجویان در سه گروه مانوس، متوسط و نامانوس با قرآن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه سلامت روان دانشجویان در سه گروه مانوس، متوسط و نامانوس با قرآن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه سلامت روان دانشجویان در سه گروه مانوس، متوسط و نامانوس با قرآن :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
تعداد صفحات: 10
چکیده:
زمینه و هدف: نقش مذهب در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده است. دقت در آیات قرآن نشانمی دهد که تدبر در کلام الهی و توکل بر خداوند بهترین عامل در جهت تأمین سلامت روانی فرد محسوب می شود وتحقیقات انجام شده موید این واقعیت است. این پژوهش به منظور مقایسه سلامت روان دانشجویان در سه گروهمانوس، متوسط و نامانوس با قرآن انجام گرفت.روش: پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری در این پژوهش عبارت از کل دانشجویان دانشگاه گیلاندر سال تحصیلی 93-92 بود و حجم نمونه شامل 308 دانشجو در سه گروه مانوس با قرآن ( 100 نفر)، متوسط (122نفر) و نامانوس با قرآن (86 نفر) بود که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. پرسشنامه سلامت عمومی 28سوالی بین دانشجویان توزیع شد. برای تحلیل داده های به دست آمده از نرم افزار spss و از روش های آمار توصیفیمیانگین و انحراف استاندارد و از روش استنباطی تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه مانوس به قران، متوسط و نامانوس به قرآن در سلامتروانی (P<0/000) وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که گروه مانوس با قرآن نسبت به گروه متوسط دارای سلامت روانیبالاتری هستند و گروه متوسط نسبت به گروه نامانوس از سلامت روانی بالاتری برخوردار هستند. تدبر در قرآن و توکلبر خداوند، به عنوان یک عامل درونی و معنوی، راهکار مؤثری در جهت تأمین سلامت روانی دانشجویان بوده و تعمیماین اصل به عموم جامعه نیازمند پژوهش های فراگیرتر در سطح جامعه است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مقصودشارع ازوضع قانون حجاب ازدیدگاه حقوق اسلامی دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقصودشارع ازوضع قانون حجاب ازدیدگاه حقوق اسلامی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقصودشارع ازوضع قانون حجاب ازدیدگاه حقوق اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقصودشارع ازوضع قانون حجاب ازدیدگاه حقوق اسلامی :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی
تعداد صفحات: 17
چکیده:
مقاله پیش رو با عنوان مقصود شارع ازوضع قانون حجاب با تاکید برحقوق اسلامی می باشد ازانجایی که حجاب قانون فطرت است خداوند متعال قوانین الهی وکاملی را برای انسانها توسط پیامبرص نازل کرده و به وسیله قران کریم قانون را برای انسانهاه بیان نموده و حجت را برای آنهاتمام کردها ست یکی ازاین قوانینی که دراین کتاب مقدس بیان شده مساله حجاب است که به خاطر بالا بودن مقام و شخصیت زن این قانون را بیان نموده است و سرپیچی ازقوانینی چون حجاب هویت شخصیت و عفت زن را از او میگیرد و نداشتن عفت و ; یعنی سقوط و نیستی مغرضان و خرافه پرستان دردین الهی علت پیدایش حجاب را برعکس اهداف الهی و قرانی به مردم وارونه نشان داده اند تا شاید بتواند به همان هدف اصلی خودشان که درواقع نشان دادن چهره ی خشن ازاسلام و استثمار زن تا برای رسیدن به مقاصد شومشان است برسند و هرچه بیشتر اززن بهره اقتصادی ببرند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله جداسازی و آنالیز کیفی و کمی ترکیبات موجود در اسانس گیاه lamium album به روش کروماتوگرافی گازی، طیف سنجی جرمی (GCدرGC/MS ) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جداسازی و آنالیز کیفی و کمی ترکیبات موجود در اسانس گیاه lamium album به روش کروماتوگرافی گازی، طیف سنجی جرمی (GCدرGC/MS ) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جداسازی و آنالیز کیفی و کمی ترکیبات موجود در اسانس گیاه lamium album به روش کروماتوگرافی گازی، طیف سنجی جرمی (GCدرGC/MS )،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جداسازی و آنالیز کیفی و کمی ترکیبات موجود در اسانس گیاه lamium album به روش کروماتوگرافی گازی، طیف سنجی جرمی (GCدرGC/MS ) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات: 5

چکیده:

در این تحقیق شناسایی و تعیین مقدار درصد ترکیبهای متشکله موجود در اسانس گیاه Lamium album انجام گردیده است. روغن اسانسی برا ی این گیاه از طریق تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر (Clevenger) بدست آمده است و آنالیز ترکیبات گیاه Lamium album توسط دستگاه GC-GC/MS انجام شد و 32 ماده شناسایی گردید که مواد عمده آن عبارتند از : Ecitral(30.45%),Citronella(12.34%)Z citral(11.61),trans caryophyllene(9.02%)


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تاثیر پیاده سازی سیستم سپیدار به عنوان یک سیستم اطلاعات مدیریتبر فعالیت های شرکت و تصمیمات مدیران شرکت ( MIS )( مطالعه موردی شرکت محور سازان چی چست دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر پیاده سازی سیستم سپیدار به عنوان یک سیستم اطلاعات مدیریتبر فعالیت های شرکت و تصمیمات مدیران شرکت ( MIS )( مطالعه موردی شرکت محور سازان چی چست کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاثیر پیاده سازی سیستم سپیدار به عنوان یک سیستم اطلاعات مدیریتبر فعالیت های شرکت و تصمیمات مدیران شرکت ( MIS )( مطالعه موردی شرکت محور سازان چی چست،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر پیاده سازی سیستم سپیدار به عنوان یک سیستم اطلاعات مدیریتبر فعالیت های شرکت و تصمیمات مدیران شرکت ( MIS )( مطالعه موردی شرکت محور سازان چی چست :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مدیران نخستین و بزرگترین تصمیم گیرندگان در سازمان می باشند که در تمامی فعالیتهایشان فرایند تصمیمگیری وجود دارد. با توجه به تغییرات سریع و پیچیدگی محیطی که مدیران در آن به فعالیت مشغولند، استفاده از سیستمهای اطلاعاتی مناسب برای مدیران امری حیاتی است. این تغییرات میتوانند بر تصمیمگیری یک مدیر به اشکال گوناگون تاثیر بگذارند. از آنجایی که اطلاعات مبنای تمام فعالیتهای یک سازمان است، سیستمهایی باید وجود داشته باشند که اطلاعات را تولید و مدیریت کنند. هدف چنین سیستمهایی ایجاد تضمین در ارائه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان در مواقع مورد نیاز و در شکل قابل استفاده است. یکی از سیستم هایی که می تواند اطلاعات شرکت ( اعم از اطلاعات انبار، تولید، خرید، فروش و ... ) را با دقت و سهولت ثبت کند تا بتواند در زمان تصمیم گیری، گزارش هایی سریع، دقیق و یکپارچه از آن ها استخراج نماید، سیستم سپیدار می باشد. در پژوهش حاضر، تاثیر استفاده از سیستم سپیدار بر فعالیت های شرکت و تصمیم گیری مدیران مورد بررسی قرار گرفته و همچنین فعالیت های شرکت، قبل و بعد از پیاده سازی سیستم سپیدار مورد مقایسه قرار می گیرد. بدین منظور، پرسش نامه ای تهیه و در بین 28 نفر از دانشجویان و اساتید و مدیران شرکت محورسازان چی چست توزیع و با استفاده از آزمون ویلکاکسون، تاثیر پیاده سازی سیستم سپیدار مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این بررسی، نشان از تاثیر بسیار زیاد استفاده از سیستم سپیداربر فعالیت های شرکت می باشد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی انگیزش وراههای ایجادانگیزه تحصیلی دردانش آموزان دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انگیزش وراههای ایجادانگیزه تحصیلی دردانش آموزان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی انگیزش وراههای ایجادانگیزه تحصیلی دردانش آموزان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی انگیزش وراههای ایجادانگیزه تحصیلی دردانش آموزان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از نگارش این مقاله بررسی انگیزش و راه های ایجاد انگیزه تحصیلی در دانش آموزان می باشد انگیزش که همان چرایی رفتار آدمی است از دیرباز مورد توجه اندیشمندان روانشناسان مدیران و به خصوص مدیران کلاس ها و معلمین قرار گرفته است و با تکامل دانش رفتاری و نیاز به واداشتن دانش آموزان به انجام امور کلاسی و درسی از یک سو و پیچیدگی عمیق رفتار انسانی از سوی دیگر اهمیت ویژه ای پیدا کرده که منجر به ارائه نظریات زیادی در این زمینه گردیده است از جمله سئوالاتی که برای همگان مطرح بوده این است که چرا برخی دانش آموزان در درس و انجام دادن تکالیف درسی خود بی رغبت و بی انگیزه اند و از یادگیری مدرسه و اموزش لذت نمی برند سئوال اصلی این است که چه روشهایی برای ایجاد انگیزه درسی در داشن آموزان وجود دارد؟ این مقاله که ابزار جمع اوری اطلاعات آن روش کتابخانه ای است به روش توصیفی تحلیلی به بررسی انگیزش تحصیلی می پردازد و می کوشد کاربردی ترین روشهای ایجاد انگیزه در دانش اموزان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد و پیشنهاداتی ارائه نماید


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Seismic Evaluation and Rehabilitation of Irregular Concrete Structures دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Seismic Evaluation and Rehabilitation of Irregular Concrete Structures کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Seismic Evaluation and Rehabilitation of Irregular Concrete Structures،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Seismic Evaluation and Rehabilitation of Irregular Concrete Structures :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
چکیده:

Regarding earthquake-reported damages, it is essential to conduct evaluation and rehabilitate irregular reinforced concrete structures within a plan using composite material. There are different irregularities most of which occur in plans both triggering torsional abnormalities in the structure and influencing on its seismic rehabilitation. The present study evaluates 1) effect of irregularity of plan on seismic respond of reinforced-concrete structure and 2) application of composite material as an effective technique for improving irregular reinforced-concrete buildings. A full-scale experimental model was modeled and simulated to validate provided results using Finite Element software. According to simulation and validation of results from linear and non-linear analyses, and to make sure of valid results from finite element simulation of the structure and reasonable consistency of modeling results and experimental analyses of Elsa laboratory, the present study examined ductility, maximum drift, relative store drift and dynamic characteristics of the model


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقیق حکمت هنر اسلامی دردر جامع? مدرن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق حکمت هنر اسلامی دردر جامع? مدرن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق حکمت هنر اسلامی دردر جامع? مدرن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق حکمت هنر اسلامی دردر جامع? مدرن :

در این نوشتار در پی توضیح معنای هنر دینی و کارکردهای اجتماعی آن هستیم. در مباحث جاری هنر تعبیرهایی مثل هنر قدسی، هنر سنـّتی، هنر معنوی، هنر دینی یا حتی هنر اسلامی، هنر مسیحی، هنر بودایی و ... را فراوان می خوانیم و می شنویم، اما درست آن است که پیش از هرگونه داوری و سخنی در این باب به تنقیح و وضوح بخشیدن به مفهوم هنر دینی بپردازیم وبررسی کنیم که اساساً هنر دینی یعنی چه ؟ ملاک دینی بودن هنر چیست؟ آیا سرزمین و جغرافیای تولد آن هنر است که آن را دینی می سازد یا جهان بینی شخص هنرمند و نوع و نحوه نگرش اوست که معیار دینی بودن یا نبودن هنر می شود؟ یا ساختار اثر هنری و ویژگیهای آن است که موجب دینی بودن یا غیردینی بودن هنر می شود؟ یا معیار دینی بودن هنر وابسته به مراحل و فرایند تکوین آن و شیوه پدید آمدن آن می شود؟ یا اینکه دینی بودن یا نبودن هنر، مربوط و منوط به هیچیک از این عناصر و عوامل یاد شده نیست، بلکه تابع نحوه نگرش و افق فکری و قرائتی است که مخاطب یا مخاطبان از آن دارند به گونه ای که مثلا ً برخی کسان در یک اثر هنری، باورها و ارزشها و جهان بینی دینی را متجلی می بینند و از آن قرائتی دین باورانه و معنوی و قدسی ارائه می دهند و برخی دیگر تفسیری الحادی و غیردینی یا حتی دین ستیزانه از آن اثر ارائه می کنند و کسان دیگری نیز احتمالا ً هیچگونه جلوه و نشانی از دین باوری یا دین ستیزی در آن نمی بینند و آن را از این حیث یک اثر و پدیده خنثی و فاقد موضع و مضمون خاصی تلقی می کنند که صرفاً بازتاب یک احساس طبیعی عادی و بی رنگ است و در هیچ قالب دینی یا ضدّ دینی نمی گنجد.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm